“Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce”

Forma: wykład/ćwiczenia

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
wprowadziła w sektorze finansów publicznych z dniem 1 stycznia 2010 roku pojęcie kontroli
zarządczej. Zgodnie z art. 68 ustawy
w każdej jednostce sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego,
należy zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie, co należy do obowiązków każdego kierownika.

Wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej dotyczą kadry kierowniczej oraz wszystkich
pracowników danej jednostki. Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie
kontroli zarządczej objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 1114 z późn. zm.).

Cele szczegółowe szkolenia

zapoznanie z celami kontroli zarządczej i zarządzaniem ryzykiem w jednostkach sektora finansów
publicznych RP podsektora samorządowego,

nabycie wiedzy dotyczącej wymagań stawianych jednostce samorządu terytorialnego oraz wszystkim
pracownikom w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,

przygotowanie do stosowania standardów kontroli zarządczej w praktyce,
zaznajomienie z praktycznymi aspektami wdrożenia i funkcjonowania kontroli zarządczej w
jednostce,

zaznajomienie z rolą audytu wewnętrznego w funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

Grupa docelowa

Program skierowany jest, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, do kadry
kierowniczej oraz wszystkich pracowników jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych
jednostek organizacyjnych, samorządowych zakładów budżetowych itd., odpowiedzialnych za
kontrolę zarządczą.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę dotyczącą kontroli zarządczej na każdym szczeblu,
zgodnie
z ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Ponadto poznają praktyczne aspekty funkcjonowania
kontroli zarządczej oraz odpowiedzialność z tym związaną. Zapoznają się ze standardami kontroli
zarządczej, które należy stosować, by osiągać jej cele, z uwzględnieniem specyficznych zadań
jednostki i warunków, w których ona działa.

Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 3 dni
Cena: 1400,00 PLN + VAT Cena zawiera: