“Audyt wewnętrzny – praktyczna ocena kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w JST – metodologia stosowana w administracji publicznej wg modelu COSO”

Forma: wykład/ćwiczenia

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
zmodyfikowała ustrój audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Ustawa wprowadziła
pojęcie kontroli zarządczej, której ocena jest głównym zadaniem audytora w ramach wsparcia
kierownika jednostki, tj. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa
samorządowego.

Ocena kontroli zarządczej wg tych samych kryteriów dokonywana jest ponadto przez kontrole
zewnętrzne,
w tym np. przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dlatego niezwykle ważne staje się właściwe praktyczne rozumienie stawianych przez audytora
wymagań wobec kontroli zarządczej, które będą warunkować ocenę sposobu zarządzania JST, a tym
samym ocenę osób zarządzających.

Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli
zarządczej objęta jest ponadto odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
co tym bardziej zwraca uwagę na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli
zarządczej w JST.

Cele szczegółowe szkolenia

zapoznanie z praktycznym podejściem audytora do oceny systemu kontroli zarządczej w jednostce,

nabycie wiedzy na temat kryteriów oceny kontroli zarządczej („co powinienem wykonać w zakresie
poszczególnych standardów kontroli zarządczej, by uzyskać pozytywną ocenę audytora lub
zewnętrznych organów kontrolnych?”),

nabycie w niezbędnym zakresie wiedzy dotyczącej formalnego trybu przeprowadzania audytu, w tym
wzajemnych praw i obowiązków,

zapoznanie ze standardami kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych RP w
świetle oceny dokonywanej przez audytora,

poznanie funkcji doradczej audytu wewnętrznego w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania
kontroli zarządczej w JST.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników JST, w tym pracujących w audytowanych
samorządowych jednostkach organizacyjnych, zainteresowanych tematyką funkcjonowania audytu
wewnętrznego, audytorów, pracowników komórek kontrolnych, osób chcących zdobyć uprawnienia
do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę dotyczącą oceny kontroli zarządczej JST dokonywanej
przez audyt wewnętrzny lub zewnętrzne podmioty kontrolujące (np. NIK).

Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia: 3 dni – ( 2 noclegi)
Cena: 1400,00 PLN + VAT